Транзакция мәртебесі

TEST URL: GET https://testepay.homebank.kz/api/check-status/payment/transaction/:invoiceid

PROD URL: GET https://epay-api.homebank.kz/check-status/payment/transaction/:invoiceid

Авторизациялар қажет: client credentials

Сұрау салу

Токенді алу

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Body: form-data

grant_type:"client_credentials"
scope:"webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment"
client_id:"test"
client_secret:"yF587AV9Ms94qN2QShFzVR3vFnWkhjbAK3sG"
terminal:"67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d"

ЖолыСипаттамасы
grant_typeAвторизация түрі, төлем жасау үшін client_credentials түрі қолданылады
scopePесурс
client_idКоммерсанттың сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
client_secretКоммерсанттың кіру кілтін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі
terminalСату орнының сәйкестендіргішін кабинеттен алуға болады, тіркеу кезінде беріледі

Жауап

{
 "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
 "expires_in": 7200,
 "refresh_token":"",
 "scope":" webapi usermanagement email_send verification statement statistics payment",
 "token_type":"Bearer"
}

ЖолыСипаттамасы
access_tokenОперацияны жүргізуге арналған токен
expires_inТокеннің жарамдылық мерзімі
refresh_tokenАвторизацияның бұл түрінде қолданылмайды
scopeРесурс, төлем жүргізу үшін ресурс пайдаланылады
token_typeАвторизация түрі
Headers
  Authorization: Bearer dGVzdGNsaWVudDpzZWNyZXQ=

HTTP CODE 200

Responce Body JSON:

{
  "resultCode": "100",
  "resultMessage": "SUCCESS",
  "transaction": {
    "id": "af2089fe-43b1-47eb-a61f-c78dd196e18d",
    "createdDate": "2022-11-15T03:52:17.289853+06:00",
    "invoiceID": "205218074",
    "amount": 12.22,
    "amountBonus": 0,
    "payoutAmount": 10,
    "orgAmount":22.22,
    "approvalCode": "170243",
    "data": "{\"custom_id\":\"2023.03.10-15:03:58\",\"email\":\"epay@halykbank.kz\",\"deal_number\":\"1111111\",\"offer_code\":\"1111111\",\"sum\":33900}",
    "currency": "KZT",
    "terminal": "98120001",
    "terminalID":"67e34d63-102f-4bd1-898e-370781d0074d",
    "accountID": "",
    "description": "order 205218074",
    "language": "RU",
    "cardMask": "400303...9821",
    "cardType": "VISA",
    "issuer": "Казкоммерцбанк",
    "reference": "231951411351",
    "reason": "Successfully",
    "reasonCode": "00",
    "intReference": "67140D7DE97139A7",
    "secure": false,
    "statusID": "5bbb7dd5-4691-41ee-a6a5-755a3d23a218",
    "statusName": "REFUND",
    "name": "ARMAN ALI",
    "email": "epay@halykbank.kz",
    "phone": "",
    "cardID": "e8a09f98-04b4-71a6-e053-1d1a000aa0d2",
    "xlsRRN": "",
    "ip": "46.148.239.182",
    "ipCountry": "Kazakhstan",
    "ipCity": "",
    "ipRegion": "",
    "ipDistrict": "",
    "ipLatitude": 55.7386,
    "ipLongitude": 37.6068
  }
}


Error

{
  "resultCode": "101",
  "resultMessage": "reject",
  "transaction": null
}

resultCode

ЖолыСипаттамасы
100SuccessCұрау салуды орындаудың сәттілігі, төлем қандай күйде екенін statusName арқылы қарау керек
101RejectTранзакция сәтсіз аяқталды
102Invoice not found, try again later or check transaction type (payment/p2p)Жүйеде invoiceId нөмірі табылмады, мүмкін сіздің транзакцияңыз p2p сервисі арқылы өтті
103Error, try again or contact supportCұрау салуды қайталау немесе қолдау қызметіне хабарласу қажет
104Field terminal absent in tokenTокенді сұратқан кезде TerminalID параметрі жоқ
106Error, incorrect terminalIDCұрау салу кезінде қате TerminalID
107In progressOперация орындалып жатыр, мәртебесін кейінірек сұратыңыз

statusName

ЖолыСипаттамасы
REFUNDЕсептен шығарылған соманы қайтару жүзеге асырылды
AUTHСома бұғатталған
CANCELСома бұғаттан шығарылды
CHARGEСома есептен шығарылды
CANCEL_OLDЭмитент жағында авторизацияның күшін жою CHARGE/CANCEL операциясының қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда орын алады
FAILEDТранзакция сәтсіз аяқталды
3D3D тексеру сатысындағы қате
NEWОперация жасалды бірақ әзірге аралық күйде (егер сіз транзакция мәртебесін қол режимінде сұратқан кезде осы мәртебені алсаңыз, онда оның өзгеруі мүмкін екендігін ескеріңіз)
REJECTТөлем әрекеті сәтсіз аяқталды