Аударымдар бойынша операцияларды тізіммен сұрату

Токенді алу

TEST URL POST https://testoauth.homebank.kz/epay2/oauth2/token
PROD URL POST https://epay-oauth.homebank.kz/oauth2/token

Body-ға сұрау салу Body: form-data

grant_type:     "password"
username:    "USERNAME"
password:    "USERPASSWORD"
scope:     "transfer"
client_id:   "CLIENTID"
client_secret: "CLIENTSECRET"


Жауап

  {
   "access_token":"DCEB8O_ZM5U7SO_T_U5EJQ",
   "expires_in": 7200,
   "refresh_token":"",
   "scope":"transfer",
   "token_type":"Bearer"
  }


ЖолыСипаттамасы
access_tokenОперацияны жүргізуге арналған токен
expires_inТокеннің жарамдылық мерзімі
refresh_tokenАвторизацияның бұл түрінде қолданылмайды
scopeРесурс, төлем жүргізу үшін transfer ресурсы пайдаланылады
token_typeАвторизация түрі
URL https://testepay.homebank.kz/api/p2p/operations


Кіру параметрлері JSON түрінде беріледі: Модель келесі түрде ұсынылған:


{
  "paging":{
      "page": ,
      "size": 
      },
  "searchParameters":[
  {
      "name":"",
      "method":"",
      "searchParameter":["","",...]
  }
  ],
  "orderParameters":[
  {
    "field":"",
    "typeOrder":"ASC/DESC"
  }
  ]
}


«Paging» блогына екі параметрді беру керек: «page» - өткізіп жіберу керек жазбалар саны; «size» - бетке шығарылуы керек жазбалар саны. «searchParameters» блогына үш параметрді беру керек, сонымен қатар көптеген жол бойынша іздеуге болады (сұрау салу мысалында «name» ретінде көрсетілген - жолдың атауы (сүзгі) ол бойынша ДБ-да іздеу жүреді, тізім төменде келтірілген; «әдіс» - іздеу әдісі (келесі түрде көрсетіңіз: between, in, like , = , < , > , <= , >= ) ; «searchParameter» - іздеу параметрлері. Between іздеу әдісін қолданған кезде 2 параметрді, like-ті пайдаланған кезде бір параметрді беру керек, онда % белгісі бар, in іздеу әдісінде кем дегенде 1 параметрді пайдалану керек. Параметрлер дұрыс берілмеген жағдайында қате қайта оралады. Сұрау салуда транзакция кезеңі көрсетілуі керек. Бұл іздеу параметрі міндетті болып табылады. «OrderParameters» блогына екі параметрді беруге болады: «field» - сұрыптау жүргізілетін жолдың атауы; «typeOrder» - ASC/DESC сұрыптау түрі. Егер сұрыптау қажет болмаса немесе бірнеше жолдар бойынша сұрыптау қажет болмаса, бұл блокты бос қалдыруға болады (төмендегі мысалда келтірілген).

Назар аударыңыз! Created_at бойынша іздеу әдісі міндетті болып табылады

Сүзгілер:

СипаттамасыАтауы
Транзакция күніcreated_date
№Терминалаterminal_id
№Тапсырысinvoice_id
Клиент дүкеніндегі клиент ID-іaccount_id
Телефонpayer_phone
Emailpayer_email
РРНreference
Сомасыamount
Картаcard_mask

Сұрау салу мысалы, JSON:

{
  "paging": {
    "page": 0,
    "size": 20
  },
  "searchParameters": [
    {
      "name": "created_at",
      "method": "between",
      "searchParameter": [
        "2022-01-10T12:00:00.000Z",
        "2022-02-10T13:59:59.999Z"
      ]
    }
  ],
  "orderParameters": [
    {
      "field": "created_at",
      "typeOrder": "ASC"
    },
    {
      "field": "id",
      "typeOrder": "ASC"
    }
  ]
}


Жауап JSON түрінде қайтарылады:

{
  "totalCount": 132,
  "records": [
    {
      "id": "f0c79d0d-1b98-4b8c-8ea3-83a110be191e",
      "dateTime": "2022-02-03T11:42:35.533398+06:00",
      "invoiceId": "123456789377804",
      "amount": 200,
      "currency": "KZT",
      "terminal": "98151552",
      "accountId": "",
      "description": "TEST p2p",
      "language": "",
      "senderCardMask": "4003********9821",
      "receiverCardMask": "5578********0613",
      "senderCardType": "VISA",
      "receiverCardType": "MasterCard",
      "senderIssuer": "",
      "receiverIssuer": "",
      "reference": "203480420271",
      "secure": "",
      "code": "00",
      "reason": "",
      "reasonCode": 0,
      "name": "Sergey Frolov",
      "email": "dosbols@halykbank.kz",
      "phone": "",
      "ip": "",
      "ipCountry": "",
      "ipCity": "",
      "ipRegion": "",
      "ipDistrict": "",
      "ipLongitude": 0,
      "ipLatitude": 0,
      "status": "ok",
      "senderCardId": "",
      "receiverCardId": ""
    }
  ]
}


Қате туралы жауап JSON түрінде қайтарылады:

{
  "code": 232,
  "message": "Метод поиска отсутствует"
}